PRIVACY AND COOKIE POLICY

ĐAI KY NGUYEN SO (“ĐAI KY NGUYEN” or “we”) wants you to be familiar with how we collect, use and disclose information from and about you. This Privacy Policy describes our practices in connection with information collected through services such as websites, mobile sites, applications (“apps”), and widgets (collectively, the “ĐAI KY NGUYEN SO”). By using ĐAI KY NGUYEN SO News Services, you agree to the terms and conditions of this Privacy Policy.

As set forth in our Terms of Use, the ĐAI KY NGUYEN SO News Services are for a general audience, are not targeted to children, and do not knowingly collect personal information from children under 13 years of age.

This Privacy Policy applies to all users, including both those who use the ĐAI KY NGUYEN SO News Services without being registered with or subscribing to a ĐAI KY NGUYEN SO News Service and those who have registered with or subscribed to a ĐAI KY NGUYEN SO News Service. This Privacy Policy applies to ĐAI KY NGUYEN SO News’s collection and use of your personal information (i.e., information that identifies a specific person, such as full name or email address). It also describes generally ĐAI KY NGUYEN SO practices for handling non-personal information (for example, interests, demographics and services usage).

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ COOKIE

ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ ( “ĐẠI KỶ NGUYÊN” hoặc “chúng tôi”) muốn bạn để làm quen với cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin từ và về bạn. Chính sách bảo mật này mô tả thực tiễn của chúng tôi trong kết nối với các thông tin thu thập được thông qua các dịch vụ như các trang web, các trang web điện thoại di động, các ứng dụng ( “ứng dụng”), và các vật dụng (gọi chung là “ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ“). Bằng cách sử dụng ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ Tin tức Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật.

Như đã nêu trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi, ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ Tin tức Dịch vụ dành cho một khán giả nói chung, cũng không hướng đến trẻ em, và tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng, bao gồm cả những người sử dụng ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ News Dịch vụ mà không được đăng ký hoặc đăng ký vào một ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ News Service và những người đã đăng ký hoặc đăng ký một ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ News Service. Chính sách bảo mật này áp dụng cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ (tức là, thông tin nhận dạng một người cụ thể, chẳng hạn như tên đầy đủ hoặc địa chỉ email). Nó cũng mô tả thực tiễn chung của ĐẠI KỶ NGUYÊN SỐ đã cho xử lý thông tin phi cá nhân (ví dụ, lợi ích, nhân khẩu học và sử dụng dịch vụ).

TIN NONG

TIN NHANH